Kanada > Provinzielle Straßen > Yukon > 8 > Carcross → Jakes Corner (Alaska Hwy)

 

Km 37

Bryden Creek

Km 26,2

Zufahrtstraße Tagish Lake

 
Bild Position V50

Vor Tagish  

© strassenimpressionen.com, 24.07.2007

 
               

 
© strassenimpressionen.com  2019CA:YTL008V0026