Kanada > Provinzielle Straßen > Yukon > 8 > Carcross → Jakes Corner (Alaska Hwy)

 

Km 43,8

Porcupine Creek

Km 38,3

Zufahrtstraßw Tagish Lake

 
Bild Position V50

Blick zum Crag Lake  

© strassenimpressionen.com, 24.07.2007

 
         

 
© strassenimpressionen.com  2019CA:YTL008V0038