Kanada > Provinzielle Straßen > Yukon > 2 > Dawson City → Skagway (AK)

 

Km 157,8

Kreuzung Alaska Highway

» YT 1

Km 152,3

Kookatsoon Lake YTG Receration Site

 
Bild Position V50

Nach der Kreuzung mit dem Alaska Highway  

© strassenimpressionen.com, 20.07.2007

 
               

 
© strassenimpressionen.com  2020CA:YTL002V0152